RESTRUKTURYZACJE


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 5/16, działając w trybie art. 325 ust. 1 pkt 3) Prawa restrukturyzacyjnego umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe wobec dłużnika – Dry Technologies sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000230320), w którym układ nie został przyjęty. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Chemix Farby sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (KRS 215730) (sygn. akt VIII GRu 3/16), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego do akt postępowania 14 września 2017 r. i spis wierzytelności spornych złożony przez nadzorcę sądowego do akt postępowania 12 października 2017 r., które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 stycznia 2017 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie (sygn. akt VIII GRp 2/16) zostało z dniem 14 marca 2017 r. zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).