RESTRUKTURYZACJE

oświetlenie-Dry-Tech-1280x773.jpg

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 5/16, działając w trybie art. 325 ust. 1 pkt 3) Prawa restrukturyzacyjnego umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe wobec dłużnika – Dry Technologies sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000230320), w którym układ nie został przyjęty. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).


lusarz-FIS-Impex-1280x853.jpg

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 stycznia 2017 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie