A.P.S. INVEST sp. z.o.o.sygn. akt VIII GU 233/14

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 29.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 233/14 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „A.P.S. INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 22 (KRS 0000314211), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.
Siedziba podmiotu
Wrocław
Data rozpoczęcia
29-10-2014
Firma
A.P.S INVEST sp. z.o.o.

INFORMACJA O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE A.P.S. INVEST SP. Z O.O. W UPADŁOŚĆI LIKWIDACYJNEJ

1) OGŁOSZENIE UPADŁOŚĆI

– Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 29.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 233/14 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „A.P.S. INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 22 (KRS 0000314211), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 72/14.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

2) LISTA WIERZYTELNOŚCI

13.03.2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydziale Gospodarczym złożona została lista wierzytelności

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach