Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


Przetarg – Zakrzów

Obwieszczenie

Syndyk Joanny Adamczewskiej – Motowidło informuje o sprzedaży udziału ½ w nieruchomości – Zakrzów nr 11, Gmina Środa Śląska, w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 109,13 m2 (dodatkowo dwie komórki lokatorskie o powierzchni 8,80 m2 i 15,80m2) wraz z udziałem ¼ we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu położonej (KW nr WR1S/00021759/5, działka 32/1 AM – 1 obręb Zakrzów). Cena wywoławcza 58.400,00 zł.

Wadium – 10 % ceny wywoławczej, płatne gotówką do 19.03.2018 r. do godz. 15.00. Oferty pisemne należy  składać w Kancelarii Syndyka – ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław do 19.03.2018 r. w godz. od 9:00. do 15:00; decyduje  data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.  Otwarcie w Kancelarii Syndyka w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15:00.  Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy zobowiązującej do przeniesienia własności pod warunkiem nabycia przez oferenta w terminie trzech miesięcy od zawarcia takiej pozostałego udziału w nieruchomości.

W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (oferta zawierająca cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 10 % tej ceny), Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) albo przystąpić do negocjacji w wyniku których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena. W razie gdyby w sposób wskazany wyżej nie doszło do zbycia przedmiotu sprzedaży, Syndyk będzie  oferował przedmiot sprzedaży w trybie pozaprzetargowym prowadząc negocjacje z podmiotami zainteresowanymi.  Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.ardobiejewska.pl , www.kaczmarekskonieczna.pl. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 71 712 72 73.

 

 

Regulamin sprzedaży udziału ½ w nieruchomości położonej w Zakrzowie 11, gmina Środa Śląska w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 109,13 m2 (dodatkowo dwie komórki lokatorskie o powierzchni 8,80 m2 i 15,80m2) wraz z udziałem ¼ we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu

§ 1.

  1. Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sędziego – komisarza Jarosława Mądrego z dnia 12.09.2016 r. sygn. akt VIII GUp 108/15, zezwalającego syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki udziału ½ w nieruchomości położonej w Zakrzowie 11, gmina Środa Śląska w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 109,13 m2 (dodatkowo dwie komórki lokatorskie o powierzchni 8,80 m2 i 15,80m2) wraz z udziałem ¼ we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu położonej w miejscowości Zakrzów, nr działki 32/1 AM – A obręb Zakrzów)
  2. Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Adamczewskiej – Motowidło informuje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży obwieszczeniami zamieszczonymi w dwóch poczytnych gazetach o zasięgu lokalnym i branżowym portalu internetowym o zasięgu ogólnopolskim. Dodatkowo informacje o sprzedaży znajdują się na stronach: www.ardobiejewska.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl oraz darmowych portalach internetowych. Syndyk informuje o sprzedaży także przez wysyłanie do potencjalnych oferentów zaproszeń do składania ofert.
  3. Obwieszczenia oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży.

W razie gdyby w sposób wskazany wyżej nie doszło do zbycia rzeczy, Syndyk będzie oferował przedmiot sprzedaży w trybie pozaprzetargowym prowadząc negocjacje z podmiotami zainteresowanymi. 

 

Opis przedmiotu sprzedaży

§ 2.

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości należąca do upadłej w postaci udziału ½ w nieruchomości położonej w Zakrzowie pod nr 11, Gmina Środa Śląska, w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 109,13 m2 (dodatkowo dwie komórki lokatorskie o powierzchni 8,80 m2 i 15,80m2) wraz z udziałem ¼ we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu  – działka nr 32/1,AM – 1 obręb Zakrzów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00021759/5.

 

 

Cena
§ 3

 1. Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucane.
 2. Cena minimalna przedmiotu sprzedaży wynosi 58.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) brutto.
 3. Formą zapłat ceny sprzedaży jest przelew. Za datę zapłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy masy upadłości.
 4. Cena sprzedaży – ponad kwotę uiszczonego wadium – może być uiszczona w całości lub części ze środków własnych lub ze środków pochodzących z udzielonego nabywcy kredytu bankowego.
 5. W razie zapłaty ceny ze środków własnych – cena winna zostać uiszczona na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W razie zapłaty ceny ze środków pochodzących z kredytu bankowego, zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. W takim wypadku, nabywca jest zobowiązany złożyć w treści umowy sprzedaży oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art.777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty reszty ceny, a ponadto przy zawieraniu umowy sprzedaży obowiązany jest okazać umowę kredytową lub inny dokument wystawiony przez bank kredytujący, potwierdzający przyznanie kredytu w kwocie wystarczającej na pokrycie pozostałej do zapłaty części ceny, która nie będzie finansowana ze środków własnych.

 

Wadium

§ 4

 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Termin wpłaty wadium – najpóźniej do 19.03.2018 r. do godz. 15.00. Wadium wnosi się gotówką.
 2. Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny.
 3. W chwili otrzymania przez Syndyka ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium, wadium oferenta wybranego zalicza się na poczet ceny zakupu.
 4. Oferentom niewybranym, oferentom, którzy nie biorą udziału w negocjacjach lub którym nie udzielono przybicia, Syndyk zwraca wadium w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, zakończenia aukcji lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

 

Warunki oferty

§ 5.

 1. Oferta powinna spełniać wszystkie warunki podane w obwieszczeniach i niniejszym regulaminie, a w  szczególności zawierać powinna:
 1. a) nazwę i siedzibę (lub miejsce zamieszkania) oferenta oraz datę sporządzania oferty,
 2. b) wskazanie przedmiotu oferty,
 3. c) proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena wywoławcza.
 4. d) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.
 1. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi niniejszym Regulaminem załącznikami muszą być sporządzone w języku polskim.
 2. Oferta wraz załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość VIII GUp 108/15”.

§ 6.

 1. Do oferty należy dołączyć, podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu oferenta, następujące oświadczenia Oferenta:
 1. o zapoznaniu się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i obwieszczeniach oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 2. o zobowiązaniu się – w przypadku wybrania jego oferty lub udzielenia przybicia – do zawarcia w terminie określonym przez syndyka umowy sprzedaży oraz zapłaty ceny,
 3. że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu sprzedaży,
 4. zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą.
 1. Oprócz oświadczeń, wskazanych w ust. 1, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. kopię dokumentu nadania NIP oraz REGON, a także wydruk z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy oferentów osób fizycznych będących przedsiębiorcami, odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. kserokopie dowodu osobistego – dotyczy oferentów – osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.
 3. potwierdzenie uiszczenia wadium
 4. dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu oferenta innego niż osoba fizyczna działająca w imieniu własnym.

 

§ 7.

 1. Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do kancelarii Syndyka.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2018 r. o godz. 15:00.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Syndyka w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15:00.
 4. Oferent związany jest ofertą do czasu wyboru innej oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru ofert, a w razie organizowania aukcji – do czasu jej zakończenia.

 

Przetarg

§ 8.

 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 2. Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli została złożona przynajmniej jedna ważna oferta.
 3. Wyboru oferty dokonuje Syndyk.

 

§ 9.

 1. Część jawną przetargu Syndyk przeprowadza w obecności oferentów (jeżeli się stawią), przy udziale powołanej przez siebie Komisji Przetargowej, w skład której Syndyk wchodzi jako przewodniczący.
 2. Nieobecność oferenta nie wstrzymuje przetargu i nie unieważnia jego oferty.
 3. W części jawnej Komisja:
 1. a) stwierdza prawidłowość obwieszczenia o przetargu,
 2. b) ustala liczbę złożonych ofert oraz kolejność ich zgłoszenia według daty wpływu
 3. c) sporządza listę obecności przedstawicieli oferentów.
 1. Po zakończeniu części jawnej, Syndyk przystępuje do części niejawnej.

 

§ 10.

 1. W niejawnej części przetargu Syndyk:
 1. a) dokonuje formalnej analizy ofert,
 2. b) ustala, które z ofert uznaje za ważne, a które odrzuca i dlaczego,
 3. c) dokonuje szczegółowej analizy ofert według warunków określonych w obwieszczeniu

o przetargu, jak również w postanowieniach niniejszego Regulaminu,

d)wybiera ofertę najkorzystniejszą albo ustala, że żadna z ofert nie zostaje przyjęta.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • niespełniające wymagań określonych niniejszym Regulaminem oraz w obwieszczeniach o sprzedaży
 • oferenta podlegającego wykluczeniu
 • oferty warunkowe.

Wybór oferty

§ 11.

 1. Podstawowe kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena równa cenie wywoławczej lub wyższa od niej.
 2. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może:- zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) albo
 3. – rozpocząć negocjacje w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.
 4. – dokonać swobodnego wyboru oferty albo
 5. Dokonując swobodnego wyboru oferty lub wyboru oferenta w drodze negocjacji, Syndyk weźmie pod uwagę dodatkowe kryterium sposobu uiszczenia ceny (preferowane – środki własne).
 6. Za oferty równorzędne uważa się ofertę zawierającą cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 10 % tej ceny.

Negocjacje

§12.

 1. Ceną wyjściową w negocjacjach jest najwyższa zaoferowana cena.
 2. Przystąpienie do negocjacji następuje jeżeli co najmniej dwóch oferentów wyraża zgodę na negocjacje. Wraz ze zgodą, oferenci składają oświadczenie o przedłużeniu związania ofertami o kolejne 14 dni. Zgodę na negocjacje i oświadczenie o przedłużeniu ofert składa się w terminie trzech dni od otrzymania od Syndyka zaproszenia do negocjacji. Jeżeli wszyscy oferenci stawili się na otwarcie ofert, możliwe jest przeprowadzenie negocjacji na posiedzeniu, na którym nastąpiło otwarcie ofert.
 3. W razie przystąpienia do negocjacji, Syndyk zamyka przetarg bez wyboru oferty.
 4. Czas trwania negocjacji jest nie dłuższy niż 14 dni. Za zgodą oferentów termin ten oraz termin związania ofertą, może zostać wydłużony. Z propozycją przedłużenia terminu trwania negocjacji może wystąpić wyłącznie Syndyk.

 

Aukcja

§13.

 1. Uczestnikami aukcji są oferenci, którzy złożyli oferty równorzędne i stawili się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Aukcja ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów w ofertach pisemnych (ceny łącznej).
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł .
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę.
 5. Po ustaniu postąpień Syndyk, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Zamknięcie przetargu i aukcji

§14.

 1. Z przebiegu przetargu i aukcji Komisja Przetargowa sporządza i podpisuje w dwóch egzemplarzach protokół, dokumentujący podstawowe czynności związane ze sprzedażą, w tym:
  1. opis przedmiotu przetargu i aukcji,
  2. imię i nazwisko lub nazwę oferentów biorących udział w przetargu i aukcji,
  3. proponowane ceny,
  4. informację o spełnieniu przez oferenta warunków przetargu,
  5. uzasadnienie odrzucenia oferty,
  6. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru – w razie rozstrzygnięcia przetargu,
  7. wskazanie oferenta, któremu udzielono przybicia – w razie aukcji,
  8. zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.
 1. Protokół składany jest niezwłocznie do akt postępowania upadłościowego, zaś jego odpisy poświadczone przez Syndyka za zgodność z oryginałem, przesyłane są uczestnikom postępowania.

 

§15.

 1. Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po jego zakończeniu. Oferenci, którzy nie stawili się na ogłoszenie ofert, o wyniku przetargu lub aukcji oraz zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru ofert, zostaną powiadomieni pisemnie na adresy wskazane w ofertach.
 2. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony odrębnym pismem za potwierdzeniem odbioru o wyborze oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Jeżeli w przetargu nie wpłynęła żadna oferta, Syndyk będzie poszukiwał nabywcy w formie negocjacji. Syndyk może wybrać inny tryb poszukiwania nabywcy, jeżeli uzna to za stosowne.

 

Umowa z wybranym oferentem

§16.

 1. Z oferentem wybranym w drodze przetargu lub negocjacji oraz oferentem, któremu udzielono przybicia, Syndyk zawiera w formie aktu notarialnego (forma szczególna) umowę sprzedaży w kancelarii notarialnej przez siebie wskazanej, w terminie nie dłuższym aniżeli 45 dni od daty wyboru oferty lub oferenta. Na wniosek drugiej strony, Syndyk może wydłużyć termin zawarcia umowy sprzedaży o 30 dni.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłacie całej ceny.
 3. Syndyk dopuszcza możliwość zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy zobowiązującej do przeniesienia własności pod warunkiem nabycia przez oferenta w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy zobowiązującej do przeniesienia własności pozostałego udziału w nieruchomości będącego własnością Grzegorza Adamczewskiego.

§ 17

 1. Jeżeli oferent uchyla się w wyznaczonym przez Syndyka terminie od zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty ceny, traci wadium. Dodatkowo w takiej sytuacji, Syndyk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a oferent może zostać wykluczony ze sprzedaży w przypadku ogłoszenia kolejnego przetargu lub prowadzenia sprzedaży w innej formie wybranej przez Syndyka, na ten sam lub inny przedmiot, w tym lub innych postępowaniach. Oferta złożona przez takiego oferenta podlega odrzuceniu.
 2. W przypadku nie zawarcia umowy z wybranym przez Syndyka w przetargu lub aukcji oferentem, Syndyk dokonuje wyboru dalszej najbardziej korzystnej oferty, o ile jej oferent wyrazi zgodę.
 3. W przypadku nie zawarcia umowy z oferentem wybranym w drodze negocjacji, Syndyk prowadzi negocjacje z pozostałymi oferentami, którzy brali udział w negocjacjach, a którzy wyrażą na to zgodę.

 

§18.

 1. Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
 2. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, aukcji lub zakończenia negocjacji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać po uprzednim telefonicznym umówieniu pod nr telefonu 71 712 72 73. To samo dotyczy oględzin.