Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


Sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Widłakowej – TMB SA w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 76/12

Syndyk Masy Upadłości TMB S.A. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży:

  1. prawo własności działki niezabudowanej nr 6 o powierzchni 0,9098 ha, położonej przy ul. Widłakowej we Wrocławiu , obr. 0046 – Strachowice, AM-4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00093792/6, za cenę nie niższą niż 1.284.275,00 złotych (milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć  złotych) netto.
  2. prawa własności następujących nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Widłakowej:

– działek nr 2/16, 34, 35 i 36 o łącznej powierzchni 2,3302 ha, obr. 0046 – Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00097319/5,

– działek nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 i 3/8 o łącznej powierzchni 0,7665 ha, obr. 0046 – Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00077643/9,

– działek nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/7 o łącznej powierzchni 0,9868 ha, obr. 0046 – Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00111438/0,

za cenę nie niższą  niż 5.005.760,00 złotych (pięć milionów pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt  złotych) netto.

Nieruchomości wskazane w pkt. A i B podlegają łącznej sprzedaży za cenę nie niższą  niż 6.290.035,00 złotych (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć  złotych) netto.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa regulamin sprzedaży, który jest dostępny na stronach www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl oraz w biurze syndyka. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 322 00 85 oraz 662 128 252 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót)  w godz. od 09:00 do 14:00.

Termin składania ofert – na nieruchomość 10.01.2019 r. godz. 15.00. Oferty należy składać w biurze syndyka: ul. Ks. Bończyka 6/2 , 51-138 Wrocław  lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).

Regulamin sprzedaży (pdf)

Mapa

Wypis z rejestru gruntów