Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


ATS S.A. w upadłości – sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716)  informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce, objętych KW: WR1K/00305750/0, WR1K/00232841/2, WR1K/00288442/2 i WR1K/00229583/1.

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucane. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15:00. Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje  data wpływu do Kancelarii Syndyka.  Otwarcie – w Kancelarii Syndyka w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14:00.

W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (oferta zawierająca cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 15 % tej ceny), Syndyk zarządzi aukcję (licytację) albo przystąpi do negocjacji w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena. Dodatkowe kryteria przy negocjacjach: cena za poszczególne składniki i sposób jej uiszczenia. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn, jak również zmiany ich warunków. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.ardobiejewska.pl , www.upadlosci24.pl. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

Regulamin sprzedaży

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości w Wierzbicach oferuje do sprzedaży w formie przetargów pisemnych ruchomości.

Termin składania ofert  do 22.01.2019 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 23.01.2019 r. g. 11.00.

Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje  data wpływu). W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów , którzy stawili się na otwarcie. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl.

Wykaz ruchomości

Regulamin przetargu

Klauzula informacyjna

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

ATS.S.A. w upadłości