Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


ATS S.A. w upadłości – sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716)  informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce, objętych KW: WR1K/00305750/0, WR1K/00232841/2, WR1K/00288442/2 i WR1K/00229583/1.

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucane. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15:00. Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje  data wpływu do Kancelarii Syndyka.  Otwarcie – w Kancelarii Syndyka w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14:00.

W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (oferta zawierająca cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 15 % tej ceny), Syndyk zarządzi aukcję (licytację) albo przystąpi do negocjacji w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena. Dodatkowe kryteria przy negocjacjach: cena za poszczególne składniki i sposób jej uiszczenia. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn, jak również zmiany ich warunków. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.ardobiejewska.pl , www.upadlosci24.pl. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

Regulamin sprzedaży