Kancelaria Restrukturyzacyjna

Restrukturyzacje


GetBack S.A. we Wrocławiu

Prowadzenie ewidencji obligacji (Polski Dom Maklerski S.A.)

Informacja dla obligatariuszy spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, posiadających obligacje ewidencjonowane dotychczas przez Polski Dom Maklerski S.A.

Dom maklerski Q Securities S.A. przejął prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji, ewidencjonowanych wcześniej przez Polski Dom Maklerski S.A., który to na skutek decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego utracił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Rejestracja poszczególnych serii obligacji w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities dokonywać się będzie sukcesywnie. Aktualna lista serii obligacji zapisanych w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities znajduje się na stronie internetowej www.qsecurities.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ewidencją obligacji prosimy o kontakt z domem maklerskim Q Securities S.A.

 

Wykaz obligacji GetBack S.A. według spisu wierzytelności


Bieżące informacje

 • 19 marca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu sprawozdanie z działalności Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu rachunkowe sprawozdanie Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik wykonując zarządzenie Sądu z dnia 5 marca 2019 r. złożył do akt sądowych pismo wraz z wyjaśnieniami i załącznikami:
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku,
  • Wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątku Dłużnika, które miały miejsce w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wykaz transakcji przekraczających 500.000 zł w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych swoje stanowisko w sprawie zatwierdzenia układu i odpowiedź na zastrzeżenia przeciwko układowi.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego
 • 26 marca 2019 r. złożono do Sądu celem uzupełnienia sprawozdań Nadzorcy Sądowego złożonych w dniu 22 marca 2019 r. następujące dokumenty:
  • wyjaśnienie wzrostu salda w sprawozdaniu rachunkowym nadzorcy za styczeń 2019,
  • wykaz transakcji przekraczających 500 tys. zł w toku postepowania restrukturyzacyjnego,
  • wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątkowych Dłużnika (ruchomości),
  • wykaz operacji na portfelach wierzytelności w toku postępowania w ramach Grupy Getback.
 • 27 marca 2019 r. – na rozprawie złożono informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego wraz z opinią na temat wykonalności układu.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w aktach postępowania restrukturyzacyjnego

 • 27 marca 2019 r. – Sąd postanowił odroczyć rozprawę w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu na dzień 29 maja 2019 r. godz. 12.00, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.

Zawiadomienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getback S.A. we Wrocławiu.

Nadzorca sądowy zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 maja 2018 r., sygn. akt VIII GR 13/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (nr KRS: 0000413997). Wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840), a do reprezentowania praw obligatariuszy ustanowiono kuratora w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). Przyspieszone postępowanie układowe jest prowadzone pod sygn. akt VIII GRp 4/18.

Informacje o przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i jego poszczególnych etapach będą zamieszczane przez nadzorcę sądowego na stronie internetowej www.kaczmarekskonieczna.pl.

Kontakt z nadzorcą sądowym w niniejszej sprawie jest możliwy pod adresem e-mail getback@kaczmarekskonieczna.pl.

Informacje  dla Obligatariuszy na stronie kuratora www.biurosyndyka.pl


Informacje o postępowaniu:

 • 15 czerwca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza plan restrukturyzacyjny.
 • 15 czerwca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 9 maja 2018 do 31 maja 2018.
 • 21 czerwca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego spis wierzytelności.
 • 21 czerwca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego spis wierzytelności spornych.
 • 16  lipca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego skorygowany spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.
 • 18 lipca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018.
 • 18 lipca 2018 r. – postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 18 lipca 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r., godz. 8.30, w Haston City Hotel (Centrum Kongresowe) we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w sali Rolls Royce A+B.
 • 18 lipca 2018 r. Obwieszczenie – Sędzia-komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że dnia 21.06.2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, następnie skorygowany dnia 16.07.2018 r. wraz ze spisem wierzytelności spornych
 • 24 lipca 2018 r. – Informacja dla Wierzycieli, którzy zdecydują się na osobiste głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli
  Sędzia komisarz informuje, że w dacie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli każda z osób chcących uczestniczyć w głosowaniu winna posiadać przy sobie:
  –  w przypadku wszystkich osób fizycznych dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  – w przypadku reprezentantów osób prawnych także aktualny odpis/lub wydruk z KRS potwierdzający umocowanie do reprezentowania danego podmiotu
  – w przypadku pełnomocników – także dokument pełnomocnictwa aktualny na dzień zgromadzenia wraz z aktualnym odpisem/lub wydrukiem z KRS potwierdzającym prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa.
  Każdy z podmiotów chcących brać udział w głosowaniu winien legitymować się otrzymaną listownie kartą do głosowania przy czym w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia – po potwierdzeniu tożsamości i umocowania – na Zgromadzeniu istnieje możliwość wydruku duplikatu karty umożliwiającej głosowanie.
  Z uwagi na możliwie duże zainteresowanie uczestnictwem w Zgromadzeniu tylko dwie osoby reprezentujące dany podmiot – mogą zasiadać w strefie dla głosujących wierzycieli. Powyższe może ulec zmianie w przypadku, gdyby liczba podmiotów zainteresowanych głosowaniem bezpośrednio na Zgromadzeniu Wierzycieli okazała się mniejsza – stosowaną decyzję podejmie wtedy sędzia komisarz na Zgromadzeniu.
 • 13 sierpnia 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lipca 2018 do 31 lipca 2018.
 • 28 sierpnia 2018 r. – Zgromadzenie Wierzycieli
 • 28 sierpnia 2018 r. – Sędzia – komisarz na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli postanowił zatwierdzić spis wierzytelności
 • 26 września 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018.
 • 9 października 2018 r. – Sędzia – komisarz postanowił odroczyć Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 9 października 2018 r. godz. 9.00, sala 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1
 • 9 października 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 września 2018 do 30 września 2018.
 • 16 listopada 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 października 2018 do 31 października 2018
 • 26 listopada 2018 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza Propozycje układowe Nadzorcy Sądowego
 • 26 listopada 2018 r. – Sędzia – komisarz postanowił zwołać Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 22 stycznia 2019 r. godz. 8.30, sala 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1

  Obwieszczenie 1
  Obwieszczenie 2

 • 17 grudnia 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 listopada 2018 do 30 listopada 2018 r.
 • 16 stycznia 2019 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
 • 22 stycznia 2019 r. w sali 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, głosowano propozycje układowe złożone przez GETBACK S.A. na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2019 r.
 • 25 stycznia 2019 r. Sędzia-komisarz nadzorujący przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 119 ust. 1 i 3 w zw. z art. 120 ust. 1 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego wydał postanowienie na zgromadzeniu wierzycieli i stwierdził przyjęcie układu.
  Obwieszczenie o stwierdzeniu przyjęcia układu.
 • 22 lutego 2019 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 stycznia 2019 r.
 • 22 lutego 2019 r. – informacja Sędziego – komisarza z dnia 21 lutego 2019 r. dot. wyników głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu Getback S.A. we Wrocławiu

          Informacja Sędziego – komisarza

 • 22 lutego 2019 roku – obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu

          Obwieszczenie o terminie rozprawy

 • 19 marca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu sprawozdanie z działalności Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu rachunkowe sprawozdanie Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik wykonując zarządzenie Sądu z dnia 5 marca 2019 r. złożył do akt sądowych pismo wraz z wyjaśnieniami i załącznikami:
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku,
  • Wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątku Dłużnika, które miały miejsce w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wykaz transakcji przekraczających 500.000 zł w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych swoje stanowisko w sprawie zatwierdzenia układu i odpowiedź na zastrzeżenia przeciwko układowi.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego
 • 26 marca 2019 r. złożono do Sądu celem uzupełnienia sprawozdań Nadzorcy Sądowego złożonych w dniu 22 marca 2019 r. następujące dokumenty:
  • wyjaśnienie wzrostu salda w sprawozdaniu rachunkowym nadzorcy za styczeń 2019,
  • wykaz transakcji przekraczających 500 tys. zł w toku postepowania restrukturyzacyjnego,
  • wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątkowych Dłużnika (ruchomości),
  • wykaz operacji na portfelach wierzytelności w toku postępowania w ramach Grupy Getback.
 • 27 marca 2019 r. – na rozprawie złożono informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego wraz z opinią na temat wykonalności układu.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w aktach postępowania restrukturyzacyjnego

 • 27 marca 2019 r. – Sąd postanowił odroczyć rozprawę w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu na dzień 29 maja 2019 r. godz. 12.00, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A. obligatariusze mogą działać w następujący sposób:

 1. a) osobiście, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza, przy czym sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji, tj. przedłożą świadectwo depozytowe w oryginale lub zaświadczenie o zdaniu do GetBack S.A. dokumentu obligacji w zw. z wcześniejszym żądaniem wykupu.

lub

 1. b) przez kuratora ustanowionego przez sąd; obowiązki kuratora pełni p. Kamil Hajduk – email: getback@krsa.pl, ul. Racławicka 15/19, 53 – 149 Wrocław.

Na spisie wierzytelności nie są umieszczeni obligatariusze, ale obligacje z podaniem numerów danej serii. Informacje o obligatariuszach będą potrzebne dopiero przy wypłacie rat układowych, gdy dojdzie do zawarcia układu.

 

Wykaz obligacji GetBack S.A. według spisu wierzytelności

 


PROPOZYCJE UKŁADOWE:

 • Propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. – TREŚĆ

         BIAŁE KARTY DO GŁOSOWANIA

 • Propozycje układowe Kuratora ObligatariuszyTREŚĆ

  ŻÓŁTE KARTY DO GŁOSOWANIA

 • Propozycje układowe Rady Wierzycieli TREŚĆ

   ZIELONE KARTY DO GŁOSOWANIA

 • Zmienione propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. z dnia 8.10.2018  – TREŚĆ

         KARTY DO GŁOSOWANIA Z NAGŁÓWKIEM NIEBIESKIM

 • Alternatywne propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. z dnia 7.11.2018  – TREŚĆ

          KARTY DO GŁOSOWANIA Z NAGŁÓWKIEM ZIELONYM

 • Propozycje układowe Nadzorcy Sądowego GetBack S.A. z dnia 24.11.2018 wraz z oświadczeniem o wyborze grupy Ia i IIa  – TREŚĆ + OŚWIADCZENIE

          KARTY DO GŁOSOWANIA Z NAGŁÓWKIEM POMARAŃCZOWYM


 • Propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. złożone do Sądu w dniu 21 stycznia 2019 r.  – TREŚĆ
 • Nowe propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. złożone Sędziemu – Komisarzowi na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2019 r. (głosowane) – TREŚĆ

Propozycje układowe nadzorcy sądowego nie zostały złożone, ponieważ nie zostały uzgodnione  i poparte uchwałą przez Radę Wierzycieli. Pomimo posiadanej w tym zakresie wiedzy Rada Wierzycieli dopiero w dniu 22 stycznia 2019 r. podczas Zgromadzenia Wierzycieli podjęła uchwały przedstawiając nadzorcy sądowemu projekt propozycji układowych, który odbiegał od wcześniejszych rozmów i ustaleń. W związku z tym propozycje nadzorcy sądowego nie zostały z Radą Wierzycieli uzgodnione. Stosownie do zobowiązania Sędziego – Komisarza z dnia 9 października 2018 r. miały one zostać sporządzone w porozumieniu z Radą Wierzycieli i Kuratorem dla obligatariuszy.


Rada Wierzycieli


Informacje publikowane są na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej w sprawach o sygnaturach VIII GR 13/18 i VIII GRp 4/18

Aktualności i Ogłoszenia

 

Informacje publikowane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Informacje prasowe