Kancelaria Restrukturyzacyjna

Restrukturyzacje


GetBack S.A. we Wrocławiu


Zawiadomienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getback S.A. we Wrocławiu.

Nadzorca sądowy zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 maja 2018 r., sygn. akt VIII GR 13/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (nr KRS: 0000413997). Wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840), a do reprezentowania praw obligatariuszy ustanowiono kuratora w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). Przyspieszone postępowanie układowe jest prowadzone pod sygn. akt VIII GRp 4/18.

Informacje o przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i jego poszczególnych etapach będą zamieszczane przez nadzorcę sądowego na stronie internetowej www.kaczmarekskonieczna.pl.

Kontakt z nadzorcą sądowym w niniejszej sprawie jest możliwy pod adresem e-mail getback@kaczmarekskonieczna.pl.

Informacje  dla Obligatariuszy na stronie kuratora www.biurosyndyka.pl


Informacje o postępowaniu:

 • 15 czerwca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza plan restrukturyzacyjny.
 • 15 czerwca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 9 maja 2018 do 31 maja 2018.
 • 21 czerwca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego spis wierzytelności.
 • 21 czerwca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego spis wierzytelności spornych.
 • 16  lipca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego skorygowany spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.
 • 18 lipca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018.
 • 18 lipca 2018 r. – postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 18 lipca 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r., godz. 8.30, w Haston City Hotel (Centrum Kongresowe) we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w sali Rolls Royce A+B.
 • 18 lipca 2018 r. Obwieszczenie – Sędzia-komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że dnia 21.06.2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, następnie skorygowany dnia 16.07.2018 r. wraz ze spisem wierzytelności spornych
 • 24 lipca 2018 r. – Informacja dla Wierzycieli, którzy zdecydują się na osobiste głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli
  Sędzia komisarz informuje, że w dacie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli każda z osób chcących uczestniczyć w głosowaniu winna posiadać przy sobie:
  –  w przypadku wszystkich osób fizycznych dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  – w przypadku reprezentantów osób prawnych także aktualny odpis/lub wydruk z KRS potwierdzający umocowanie do reprezentowania danego podmiotu
  – w przypadku pełnomocników – także dokument pełnomocnictwa aktualny na dzień zgromadzenia wraz z aktualnym odpisem/lub wydrukiem z KRS potwierdzającym prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa.
  Każdy z podmiotów chcących brać udział w głosowaniu winien legitymować się otrzymaną listownie kartą do głosowania przy czym w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia – po potwierdzeniu tożsamości i umocowania – na Zgromadzeniu istnieje możliwość wydruku duplikatu karty umożliwiającej głosowanie.
  Z uwagi na możliwie duże zainteresowanie uczestnictwem w Zgromadzeniu tylko dwie osoby reprezentujące dany podmiot – mogą zasiadać w strefie dla głosujących wierzycieli. Powyższe może ulec zmianie w przypadku, gdyby liczba podmiotów zainteresowanych głosowaniem bezpośrednio na Zgromadzeniu Wierzycieli okazała się mniejsza – stosowaną decyzję podejmie wtedy sędzia komisarz na Zgromadzeniu.
 • 13 sierpnia 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lipca 2018 do 31 lipca 2018.
 • 28 sierpnia 2018 r. – Zgromadzenie Wierzycieli
 • 28 sierpnia 2018 r. – Sędzia – komisarz na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli postanowił zatwierdzić spis wierzytelności
 • 26 września 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018.
 • 9 października 2018 r. – Sędzia – komisarz postanowił odroczyć Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 9 października 2018 r. godz. 9.00, sala 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1
 • 9 października 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 września 2018 do 30 września 2018.
 • 16 listopada 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 października 2018 do 31 października 2018
 • 26 listopada 2018 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza Propozycje układowe Nadzorcy Sądowego
 • 26 listopada 2018 r. – Sędzia – komisarz postanowił zwołać Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 22 stycznia 2019 r. godz. 8.30, sala 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1

  OBWIESZCZENIE

  Postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 26 listopada 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., godz. 8.30, Sali im. Filipowicza Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

  OBWIESZCZENIE

  Sędzia komisarz ustanowiony w przyśpieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18) informuje, że z uwagi na ograniczone możliwości techniczne w kontekście szacowanej liczby wierzycieli – obligatariuszy oraz przewidywany ostatecznie termin głosowania propozycji układowych – wszelkie dalsze wnioski o dopuszczenie do samodzielnego występowania w postępowaniu będą rozpoznawane przez niego do dnia 14 stycznia 2019 r. Dla zapewnienia sprawności postępowania koniecznym jest złożenie wskazanych wniosków w taki sposób, aby dotarły one fizycznie do Sądu do dnia 10 stycznia 2019 r. Warunkiem dopuszczenia obligatariusza do udziału w postępowaniu będzie przedłożenie imiennego świadectwa depozytowego o którym mowa w art. 9 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., Nr 94, ze zm.) dla obligacji zdematerializowanych z terminem ważności obejmującym okres w którym wierzyciel zamierza brać udział w niniejszym postępowaniu lub przedłożenie oryginalnych dokumentów obligacji w formie niezdematerializowanej, które wierzyciel posiada obecnie, z zastrzeżeniem ich zwrotu przez sędziego komisarza na Zgromadzeniu.


INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A. obligatariusze mogą działać w następujący sposób:

 1. a) osobiście, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza, przy czym sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji, tj. przedłożą świadectwo depozytowe w oryginale lub zaświadczenie o zdaniu do GetBack S.A. dokumentu obligacji w zw. z wcześniejszym żądaniem wykupu.

lub

 1. b) przez kuratora ustanowionego przez sąd; obowiązki kuratora pełni p. Kamil Hajduk – email: getback@krsa.pl, ul. Racławicka 15/19, 53 – 149 Wrocław.

 Na spisie wierzytelności nie są umieszczeni obligatariusze, ale obligacje z podaniem numerów danej serii. Informacje o obligatariuszach zbiera kurator, do którego można się  zgłaszać. Informacje te będą potrzebne dopiero przy wypłacie rat układowych, gdy dojdzie do zawarcia układu.

Informacja dla obligatariuszy


PROPOZYCJE UKŁADOWE:

 • Propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. – TREŚĆ

          BIAŁE KARTY DO GŁOSOWANIA

 • Propozycje układowe Kuratora ObligatariuszyTREŚĆ

          ŻÓŁTE KARTY DO GŁOSOWANIA

 • Propozycje układowe Rady Wierzycieli TREŚĆ

          ZIELONE KARTY DO GŁOSOWANIA


Rada Wierzycieli


Poniżej publikacje na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej w sprawach o sygnaturach VIII GR 13/18 i VIII GRp 4/18

Publikacje dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu: