GetBack S.A., nadzór Kancelarii w przyspieszonym postępowaniu układowym (PPU)sygn. akt VIII GR 13/18 GRp 4/18

Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni z Wrocławia została nadzorcą sądowym w postępowaniu restrukturyzacyjnym w trybie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) spółki GetBacka.
Siedziba podmiotu
Wroclaw
Data rozpoczęcia
2.05.2018
Firma
GetBack S.A.
http://kaczmarekskonieczna.pl/wp-content/uploads/2019/05/42243094455_eb831ca7f7_z.jpg
http://kaczmarekskonieczna.pl/wp-content/uploads/2019/04/getback-nadzorca-sadowy-z-worocławia.jpg

GetBack S.A., nadzór Kancelarii w przyspieszonym postępowaniu układowym (PPU)

Title:

Description:

GetBack S.A., nadzór Kancelarii w przyspieszonym postępowaniu układowym (PPU)sygn. akt VIII GR 13/18 GRp 4/18

Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni z Wrocławia została nadzorcą sądowym w postępowaniu restrukturyzacyjnym w trybie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) spółki GetBacka.
Siedziba podmiotu
Wroclaw
Data rozpoczęcia
2.05.2018
Firma
GetBack S.A.

GetBack S.A. we Wrocławiu

Prowadzenie ewidencji obligacji (Polski Dom Maklerski S.A.)

Informacja dla obligatariuszy spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, posiadających obligacje ewidencjonowane dotychczas przez Polski Dom Maklerski S.A.

Dom maklerski Q Securities S.A. przejął prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji, ewidencjonowanych wcześniej przez Polski Dom Maklerski S.A., który to na skutek decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego utracił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Rejestracja poszczególnych serii obligacji w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities dokonywać się będzie sukcesywnie. Aktualna lista serii obligacji zapisanych w ewidencjach prowadzonych przez Q Securities znajduje się na stronie internetowej www.qsecurities.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ewidencją obligacji prosimy o kontakt z domem maklerskim Q Securities S.A.

 

Wykaz obligacji GetBack S.A. według spisu wierzytelności


Bieżące informacje

 • 19 marca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu sprawozdanie z działalności Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu rachunkowe sprawozdanie Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik wykonując zarządzenie Sądu z dnia 5 marca 2019 r. złożył do akt sądowych pismo wraz z wyjaśnieniami i załącznikami:
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku,
  • Wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątku Dłużnika, które miały miejsce w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wykaz transakcji przekraczających 500.000 zł w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych swoje stanowisko w sprawie zatwierdzenia układu i odpowiedź na zastrzeżenia przeciwko układowi.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego
 • 26 marca 2019 r. złożono do Sądu celem uzupełnienia sprawozdań Nadzorcy Sądowego złożonych w dniu 22 marca 2019 r. następujące dokumenty:
  • wyjaśnienie wzrostu salda w sprawozdaniu rachunkowym nadzorcy za styczeń 2019,
  • wykaz transakcji przekraczających 500 tys. zł w toku postepowania restrukturyzacyjnego,
  • wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątkowych Dłużnika (ruchomości),
  • wykaz operacji na portfelach wierzytelności w toku postępowania w ramach Grupy Getback.
 • 27 marca 2019 r. – na rozprawie złożono informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego wraz z opinią na temat wykonalności układu.
 • 27 marca 2019 r. – Sąd postanowił odroczyć rozprawę w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu na dzień 29 maja 2019 r. godz. 12.00, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.
 • 19 kwietnia 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 marca 2019 do 31 marca 2019 r.
 • 9 maja 2019 r. – wykonując zobowiązanie Sądu z  dnia 27 marca 2019 r. złożono informację o realizacji umowy przewidzianej w umowie przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2019 r.
 • 20 maja 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 r.
 • 24 maja 2019 r. – wykonując zobowiązanie Sądu z  dnia 27 marca 2019 r. złożono informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego.
 • 27 maja 2019 r. – wykonując zobowiązanie Sądu z  dnia 27 marca 2019 r. złożono informację o bieżących zobowiązaniach Getback S.A. wg stanu na dzień 23 maja 2019 r.
 • 29 maja 2019 r. – posiedzenie Sądu Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w sprawie zatwierdzenia układu. Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia i postanowił odroczyć ogłoszenia postanowienia na dzień 6 czerwca 2019 r. godz. 14.00, sala konferencyjna Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.
 • 6 czerwca 2019 r. – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić przyjęty w dniach 22 stycznia 2019 r. i 25 stycznia 2019 r. układ.
 • 19 czerwca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 maja 2019 do 31 maja 2019 r.
 • 4 lipca 2019 r. – publikacja postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  Obwieszczenie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu.
 • 18 lipca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019 r.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w aktach postępowania restrukturyzacyjnego


Zawiadomienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getback S.A. we Wrocławiu.

Nadzorca sądowy zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 maja 2018 r., sygn. akt VIII GR 13/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (nr KRS: 0000413997). Wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840), a do reprezentowania praw obligatariuszy ustanowiono kuratora w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). Przyspieszone postępowanie układowe jest prowadzone pod sygn. akt VIII GRp 4/18.

Informacje o przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i jego poszczególnych etapach będą zamieszczane przez nadzorcę sądowego na stronie internetowej www.kaczmarekskonieczna.pl.

Kontakt z nadzorcą sądowym w niniejszej sprawie jest możliwy pod adresem e-mailgetback@kaczmarekskonieczna.pl.

Informacje  dla Obligatariuszy na stronie kuratora www.biurosyndyka.pl


Informacje o postępowaniu:

 • 15 czerwca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza plan restrukturyzacyjny.
 • 15 czerwca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 9 maja 2018 do 31 maja 2018.
 • 21 czerwca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego spis wierzytelności.
 • 21 czerwca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego spis wierzytelności spornych.
 • 16  lipca 2018 r. złożono do akt postępowania układowego skorygowany spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.
 • 18 lipca 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018.
 • 18 lipca 2018 r. – postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 18 lipca 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r., godz. 8.30, w Haston City Hotel (Centrum Kongresowe) we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w sali Rolls Royce A+B.
 • 18 lipca 2018 r. Obwieszczenie – Sędzia-komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że dnia 21.06.2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, następnie skorygowany dnia 16.07.2018 r. wraz ze spisem wierzytelności spornych
 • 24 lipca 2018 r. – Informacja dla Wierzycieli, którzy zdecydują się na osobiste głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli
  Sędzia komisarz informuje, że w dacie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli każda z osób chcących uczestniczyć w głosowaniu winna posiadać przy sobie:
  –  w przypadku wszystkich osób fizycznych dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  – w przypadku reprezentantów osób prawnych także aktualny odpis/lub wydruk z KRS potwierdzający umocowanie do reprezentowania danego podmiotu
  – w przypadku pełnomocników – także dokument pełnomocnictwa aktualny na dzień zgromadzenia wraz z aktualnym odpisem/lub wydrukiem z KRS potwierdzającym prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa.
  Każdy z podmiotów chcących brać udział w głosowaniu winien legitymować się otrzymaną listownie kartą do głosowania przy czym w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia – po potwierdzeniu tożsamości i umocowania – na Zgromadzeniu istnieje możliwość wydruku duplikatu karty umożliwiającej głosowanie.
  Z uwagi na możliwie duże zainteresowanie uczestnictwem w Zgromadzeniu tylko dwie osoby reprezentujące dany podmiot – mogą zasiadać w strefie dla głosujących wierzycieli. Powyższe może ulec zmianie w przypadku, gdyby liczba podmiotów zainteresowanych głosowaniem bezpośrednio na Zgromadzeniu Wierzycieli okazała się mniejsza – stosowaną decyzję podejmie wtedy sędzia komisarz na Zgromadzeniu.
 • 13 sierpnia 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lipca 2018 do 31 lipca 2018.
 • 28 sierpnia 2018 r. – Zgromadzenie Wierzycieli
 • 28 sierpnia 2018 r. – Sędzia – komisarz na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli postanowił zatwierdzić spis wierzytelności
 • 26 września 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018.
 • 9 października 2018 r. – Sędzia – komisarz postanowił odroczyć Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 9 października 2018 r. godz. 9.00, sala 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1
 • 9 października 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 września 2018 do 30 września 2018.
 • 16 listopada 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 października 2018 do 31 października 2018
 • 26 listopada 2018 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza Propozycje układowe Nadzorcy Sądowego
 • 26 listopada 2018 r. – Sędzia – komisarz postanowił zwołać Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 22 stycznia 2019 r. godz. 8.30, sala 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1Obwieszczenie 1
  Obwieszczenie 2
 • 17 grudnia 2018 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 listopada 2018 do 30 listopada 2018 r.
 • 16 stycznia 2019 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
 • 22 stycznia 2019 r. w sali 324 im. Filipowicza przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1o dbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, głosowano propozycje układowe złożone przez GETBACK S.A. na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2019 r.

Propozycje układowe Dłużnika GetBack S.A. złożone Sędziemu – Komisarzowi na Zgromadzeniu Wierzycieli – TREŚĆ

 • 25 stycznia 2019 r. Sędzia-komisarz nadzorujący przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 119 ust. 1 i 3 w zw. z art. 120 ust. 1 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego wydał postanowienie na zgromadzeniu wierzycieli i stwierdził przyjęcie układu. 
  Obwieszczenie o stwierdzeniu przyjęcia układu.
 • 22 lutego 2019 r. złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 stycznia 2019 r.
 • 22 lutego 2019 r. – informacja Sędziego – komisarza z dnia 21 lutego 2019 r. dot. wyników głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu Getback S.A. we Wrocławiu

          Informacja Sędziego – komisarza

 • 22 lutego 2019 roku – obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu

          Obwieszczenie o terminie rozprawy

 • 19 marca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu sprawozdanie z działalności Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – złożono do Sądu rachunkowe sprawozdanie Nadzorcy Sądowego w przyspieszonym postepowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu za okres od 9 maja 2018 r. do 21 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik wykonując zarządzenie Sądu z dnia 5 marca 2019 r. złożył do akt sądowych pismo wraz z wyjaśnieniami i załącznikami:
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku,
  • Wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątku Dłużnika, które miały miejsce w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wykaz transakcji przekraczających 500.000 zł w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych swoje stanowisko w sprawie zatwierdzenia układu i odpowiedź na zastrzeżenia przeciwko układowi.
 • 22 marca 2019 r. – Dłużnik złożył do akt sądowych informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego
 • 26 marca 2019 r. złożono do Sądu celem uzupełnienia sprawozdań Nadzorcy Sądowego złożonych w dniu 22 marca 2019 r. następujące dokumenty:
  • wyjaśnienie wzrostu salda w sprawozdaniu rachunkowym nadzorcy za styczeń 2019,
  • wykaz transakcji przekraczających 500 tys. zł w toku postepowania restrukturyzacyjnego,
  • wykaz transakcji polegających na zbyciu składników majątkowych Dłużnika (ruchomości),
  • wykaz operacji na portfelach wierzytelności w toku postępowania w ramach Grupy Getback.
 • 27 marca 2019 r. – na rozprawie złożono informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego wraz z opinią na temat wykonalności układu.
 • 27 marca 2019 r. – Sąd postanowił odroczyć rozprawę w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu na dzień 29 maja 2019 r. godz. 12.00, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.
 • 19 kwietnia 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 marca 2019 do 31 marca 2019 r.
 • 9 maja 2019 r. – wykonując zobowiązanie Sądu z  dnia 27 marca 2019 r. złożono informację o realizacji umowy przewidzianej w umowie przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2019 r.
 • 20 maja 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 r.
 • 24 maja 2019 r. – wykonując zobowiązanie Sądu z  dnia 27 marca 2019 r. złożono informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego.
 • 27 maja 2019 r. – wykonując zobowiązanie Sądu z  dnia 27 marca 2019 r. złożono informację o bieżących zobowiązaniach Getback S.A. wg stanu na dzień 23 maja 2019 r.
 • 29 maja 2019 r. – posiedzenie Sądu Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w sprawie zatwierdzenia układu. Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia i postanowił odroczyć ogłoszenia postanowienia na dzień 6 czerwca 2019 r. godz. 14.00, sala konferencyjna Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.
 • 6 czerwca 2019 r. – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić przyjęty w dniach 22 stycznia 2019 r. i 25 stycznia 2019 r. układ.
 • 19 czerwca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 maja 2019 do 31 maja 2019 r.
 • 4 lipca 2019 r. – publikacja postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  Obwieszczenie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu.
 • 18 lipca 2019 r. – złożono na ręce Sędziego – Komisarza sprawozdanie Nadzorcy Sądowego za okres od 1 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019 r.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A. obligatariusze mogą działać w następujący sposób:

 1. a) osobiście, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza, przy czym sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji, tj. przedłożą świadectwo depozytowe w oryginale lub zaświadczenie o zdaniu do GetBack S.A. dokumentu obligacji w zw. z wcześniejszym żądaniem wykupu.

lub

 1. b) przez kuratora ustanowionego przez sąd; obowiązki kuratora pełni p. Kamil Hajduk – email: getback@krsa.pl, ul. Racławicka 15/19, 53 – 149 Wrocław.

Na spisie wierzytelności nie są umieszczeni obligatariusze, ale obligacje z podaniem numerów danej serii. Informacje o obligatariuszach będą potrzebne dopiero przy wypłacie rat układowych, gdy dojdzie do zawarcia układu.

 

Wykaz obligacji GetBack S.A. według spisu wierzytelności


Rada Wierzycieli

Protokoły i Uchwały Rady Wierzycieli


Informacje publikowane są na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej w sprawach o sygnaturach VIII GR 13/18 i VIII GRp 4/18

Aktualności i Ogłoszenia

 

Informacje publikowane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Informacje prasowe


 

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach