Konrad Kaczmarek prowadzący działalność Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie

Title:

Description:

Konrad Kaczmarek prowadzący działalność Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodziesygn. akt VIII GRp 2/16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 stycznia 2017 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie
Siedziba podmiotu
Wrocław
Data rozpoczęcia
23.03.2016
Data zakończenia
14.03.2017

Otwarcie postępowania układowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 23 marca 2016 r., sygn. akt VIII GR 3/16, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Konrada Kaczmarka,  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, ul. Przemysłowa 2 (sygn. akt postępowania: VIII GRp 2/16).
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Skoniecznej- Powałki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienie zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(IMSi Numer 68/2016 (4953) z 8 kwietnia 2016 r., Pozycja 8061)

Zgromadzenie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 28 października 2016 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – Konrada Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 2/16), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust.1 Prawa restrukturyzacyjnego).
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r., o godzinie 900, w sali nr 6 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.
(IMSiG Numer 216/2016 (5101) z 8 listopada 2016 r., Pozycja 29320)

Spis wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Konrada Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 2/16), informuje, że w dniu 23.8.2016 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, przy czym nie stwierdzono dotychczas wierzytelności spornych.
(IMSiG Numer 216/2016 (5101) z 8 listopada 2016 r., Pozycja 29322)

Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Konrada Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 2/16), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 22.11.2016 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony przez nadzorcę sądowego w dniu 24.08.2016 r. z korektami dokonanymi w dniu 16.11.2016 r. odnośnie wierzytelności pod poz. 94 dotyczącą wierzyciela Getin Bank S.A. oraz w dniu 18.11.2016 r. dotyczącą Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu pod poz. 98 wraz z korektą złożoną w dniu 22.11.2016 r. w zakresie poz. 92 dotyczącej Eurobank S.A. i poz. 62 dotyczącej Rafała Kwiecińskiego.
(IMSiG Numer 238/2016 (5123) z 9 grudnia 2016 r., Pozycja 33142)

Głosowanie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – Konrada Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 2/16), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.11.2016 r. na podstawie art. 119 ust. 1 i 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, iż za układem głosowało:
– w kategorii I obejmujących wierzycieli publicznoprawnych dwóch wierzycieli z kwotą łączną 112.421,89 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu,
– w kategorii II 22 pozostałych wierzycieli z kwotą łączną 331.915,52 zł, co stanowi około 92,94% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, z związku z czym został przyjęty układ o następującej treści:
Podział wierzycieli na dwie grupy:
– grupa I składająca się z podmiotów publicznoprawnych,
– grupa II składająca się z pozostałych wierzycieli, którzy objęci są z mocy prawa układem.
Grupa I:
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie;
– zakłada się zaspokojenie w całości wierzycieli;
– spłata zobowiązań nastąpi w dwóch ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata w kwocie łącznej 60.000 zł płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
– w pierwszej kolejności spłacane będą należności główne, potem odsetki;
– niezaspokojona część należności głównych oraz wszystkie pozostałe odsetki w tym odsetki od zobowiązań za okres od dnia otwarcia postępowania, tj. 23 marca 2016 r. do dnia zapłaty doliczone zostaną do drugiej raty i wraz z nią zaspokojone.
Grupa II:
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie;
– zakłada się redukcję należności głównych o 10% oraz w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec piątego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
(IMSiG Numer 238/2016 (5123) z 9 grudnia 2016 r., Pozycja 33143)

wyznaczenie rozprawy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r., o godzinie 1100, w sali nr 8, odbędzie się rozprawa wyznaczona w celu rozpoznania układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 22 listopada 2016 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Konrada Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie.
(IMSiG Numer 243/2016 (5128) z 16 grudnia 2016 r., Pozycja 33933)

Propozycje układowe
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka,  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, postanowieniem z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt VIII GRp 2/16, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:
„Podział wierzycieli na dwie grupy:
– grupa I składająca się z podmiotów publicznoprawnych,
– grupa II składająca się z pozostałych wierzycieli, którzy objęci są z mocy prawa układem.
Grupa I:
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie;
– zakłada się zaspokojenie w całości wierzycieli;
– spłata zobowiązań nastąpi w dwóch ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata w kwocie łącznej 60.000 zł płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
– w pierwszej kolejności spłacane będą należności główne, potem odsetki;
– niezaspokojona część należności głównych oraz wszystkie pozostałe odsetki w tym odsetki od zobowiązań za okres od dnia otwarcia postępowania, to jest 23 marca 2016 r., do dnia zapłaty doliczone zostaną do drugiej raty i wraz z nią zaspokojone.
Grupa II:
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie;
– zakłada się redukcję należności głównych o 10% oraz w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec piątego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
(IMSiG Numer 22/2017 (5159) z 1 lutego 2017 r., Pozycja 3714)

Zatwierdzenie układu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, postanowieniem z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt VIII GRp 2/16, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:
„Podział wierzycieli na dwie grupy:
– grupa I składająca się z podmiotów publicznoprawnych,
– grupa II składająca się z pozostałych wierzycieli, którzy objęci są z mocy prawa układem.
Grupa I:
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie;
– zakłada się zaspokojenie w całości wierzycieli;
– spłata zobowiązań nastąpi w dwóch ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata w kwocie łącznej 60.000 zł płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
– w pierwszej kolejności spłacane będą należności główne, potem odsetki;
– niezaspokojona część należności głównych oraz wszystkie pozostałe odsetki w tym odsetki od zobowiązań za okres od dnia otwarcia postępowania, to jest 23 marca 2016 r., do dnia zapłaty doliczone zostaną do drugiej raty i wraz z nią zaspokojone.
Grupa II:
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie;
– zakłada się redukcję należności głównych o 10% oraz w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec piątego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.”
Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego).
(IMsiG Numer 40/2017 (5177) z 27 lutego 2017 r., Pozycja 7192)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 stycznia 2017 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie (sygn. akt VIII GRp 2/16) zostało z dniem 14 marca 2017 r. zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
(IMSiG Numer 82/2017 (5219) z 27 kwietnia 2017 r., Pozycja 16135)

Wyznaczenie nadzorcy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 14 marca 2017 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym układowym prowadzonym wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie (sygn. akt VIII GRp 2/16), funkcję nadzorcy wykonania układu, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., sprawuje Izabela Skonieczna-Powałka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).
Nadzorca w październiku 2017 r. i w marcu 2018 r. złożył sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego, a następnie wykonywania układu (w okresie do 28 lutego 2018 r.), które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu.
(IMsiG Numer 81/2018 (5469) z 25 kwietnia 2018 r., Pozycja 17634)

Sprawozdanie dotyczące wykonania planu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 14 marca 2017 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym układowym wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie (sygn. akt VIII GRp 2/16), Izabela Skonieczna-Powałka, jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r. i zatwierdzonego postanowieniem tutejszego Sądu z 13 stycznia 2017 r.), złożyła 17 września 2018 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 lipca 2018 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
(IMSiG Numer 225/2018 (5613) z 21 listopada 2018 r., Pozycja 51336)

Uchylenie układu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w zakończonym z mocy prawa z dniem 14 marca 2017 r. (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym układowym wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie (sygn. akt VIII GRp 2/16), postanowieniem z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GReu 1/18, uchylił układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r. i zatwierdzony postanowieniem tutejszego Sądu z 13 stycznia 2017 r.
Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 176 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 176 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(IMSiG Numer 4/2019 (5643) z 7 stycznia 2019 r., Pozycja 880)

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 14 marca 2017 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym układowym wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie (sygn. akt VIII GRp 2/16), Izabela Skonieczna-Powałka jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r. i zatwierdzonego postanowieniem tutejszego Sądu z 13 stycznia 2017 r.) złożyła 30 listopada 2018 r. i 14 grudnia 2018 r. sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. i w okresie od 1 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r., które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
(IMSiG Numer 12/2019 (5651) z 17 stycznia 2019 r., Pozycja 3065)

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach